Środowiskowa kwalifikacja przedsięwzięcia to rola organu prowadzącego postępowanie administracyjne

  • Post author:
  • Reading time:14 mins read

Jakie przedsięwzięcia? Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uzyskanie…

Czytaj dalejŚrodowiskowa kwalifikacja przedsięwzięcia to rola organu prowadzącego postępowanie administracyjne

Kwalifikacja stacji bazowej telefonii komórkowej (instalacji radiokomunikacyjnej) jako przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

  • Post author:
  • Reading time:12 mins read

Nieunikniony element krajobrazu Instalacja radiokomunikacyjne, do których zalicza się również stacje bazowe telefonii komórkowej stają się nieodłącznym elementem krajobrazu. Rozwój sieci 5G, związana z tym ekspansja infrastruktury oraz budowa infrastruktury operatora P4 powoduje, że w…

Czytaj dalejKwalifikacja stacji bazowej telefonii komórkowej (instalacji radiokomunikacyjnej) jako przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

Ekonomiczne aspekty środowiska. Infografika.

  • Post author:
  • Reading time:2 mins read

Infografika Głównego Urzędu Statystycznego Ochrona środowiska jest zespołem idei, środków i działań zmierzających do utrzymania środowiska w stanie zapewniającym optymalne warunki bytowania człowieka i gwarantującym ciągłość najważniejszych procesów w biosferze jako podstawy produkcyjnej i konsumpcyjnej…

Czytaj dalejEkonomiczne aspekty środowiska. Infografika.