Pozwolenie wodnoprawne. Kiedy jest wymagane i jak je uzyskać?

Prawo wodne narzuca obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego przed rozpoczęciem realizacji niektórych przedsięwzięć budowlanych. Pozwolenie wodnoprawne jest zezwoleniem wydawanym przez organy administracji państwowej. Do jego uzyskania wymagany jest operat wodnoprawny, czyli szczegółowe opracowanie hydrologiczne. Zgodnie z…

Czytaj dalej Pozwolenie wodnoprawne. Kiedy jest wymagane i jak je uzyskać?

Czy zabraknie nam wody? Przystosowanie do zmian klimatu a woda

Konsekwencje zmian klimatu Zmiany klimatu mają i będą miały duży (bezpośredni i pośredni) wpływ na wiele sektorów gospodarki i społeczeństwo poprzez oddziaływanie na fizyczne i biologiczne składniki ekosystemów, takie jak: woda, gleba, powietrze i różnorodność…

Czytaj dalej Czy zabraknie nam wody? Przystosowanie do zmian klimatu a woda

Jednolite części wód podziemnych (JCWPd)

Zgodnie z definicją podaną w Ramowej Dyrektywie Wodnej (RDW), jednolite części wód podziemnych - obejmują wody podziemne, które występują w warstwach wodonośnych o porowatości i przepuszczalności, umożliwiających pobór znaczący w zaopatrzeniu ludności w wodę lub…

Czytaj dalej Jednolite części wód podziemnych (JCWPd)

Nowe uprawnienia organizacji ekologicznych w postępowaniach środowiskowych

Decyzje inwestycyjne – proponowane zmiany przepisów W procedowanej obecnie ustawie o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych…

Czytaj dalej Nowe uprawnienia organizacji ekologicznych w postępowaniach środowiskowych