Dostęp do informacji o środowisku a tajemnica danych zawartych w dokumentacji środowiskowej

  • Post author:
  • Reading time:1 mins read

Zarówno Konstytucja RP (art. 74 ust. 3), jak i Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (o.o.ś.)…

Czytaj dalejDostęp do informacji o środowisku a tajemnica danych zawartych w dokumentacji środowiskowej