analiza akustyczna

Analiza akustyczna jako niezbędny element w procedurze środowiskowej

Analiza akustyczna i ochrona przed hałasem podstawy prawne

Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, w szczególności poprzez utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najwyżej na tym poziomie. W tym celu na etapie procedury uzyskania decyzji środowiskowej niezbędne jest wykonanie opracowania pn. analiza akustyczna. Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity w Dz. U z 2013 r., poz. 1232) do ustalania i kontroli warunków akustycznych w środowisku, w odniesieniu do jednej doby, zastosowanie mają następujące wskaźniki oceny hałasu:
• L Aeq D – równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia rozumianej jako przedział czasu od godz. 6.00 do godz. 22.00,
• L Aeq N – równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy rozumianej jako przedział czasu od godz. 22.00do godz. 6.00.

Analiza akustyczna (potocznie: analiza hałasu) ma na celu weryfikację zgodności oddziaływań akustycznych planowanej inwestycji na poziomy dźwięku w środowisku.

Dopuszczalne poziomy dźwięku w środowisku zewnętrznym określa obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112). Dopuszczalną wartość równoważnego poziomu dźwięku A, L*Aeq D/N , ustala się w zależności od rodzaju źródła hałasu oraz sposobu zagospodarowania terenu w otoczeniu tego źródła.

Dopuszczalne wartości równoważnego poziomu dźwięku A, L* Aeq D/N „dla instalacji, pozostałych obiektów i grup źródeł hałasu” określa się dla przedziałów czasów równych odpowiednio ośmiu najmniej korzystnych, następujących po sobie godzinom pory dziennej (pomiędzy 6.00 a 22.00) oraz jednej najmniej korzystnej godzinie w porze nocnej (pomiędzy 22.00 a 6.00).
Ww. obwieszczenie definiuje również kategorie terenów wymagających ochrony akustycznej. Zgodnie z tymi wytycznymi, spośród terenów zlokalizowanych w potencjalnym zasięgu oddziaływania analizowanego przedsięwzięcia, do
podlegających ochronie akustycznej zaliczono następujące obszary (rozdz. 3, Zał. 2):
• tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
• tereny mieszkaniowo-usługowe,
• tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,
• tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży
• tereny domów opieki społecznej,
• tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.

Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży oraz tereny domów opieki społecznej (kat. 2) dopuszczalne wartości równoważnego poziomu dźwięku od „instalacji i pozostałych obiektów i grup źródeł hałasu” wynoszą:
• L* Aeq D = 50 dB (8 godz. pory dnia),
• L* Aeq N = 40 dB (1 godz. pory nocy).

Dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz terenów rekreacyjno-wypoczynkowych (kat. 3) dopuszczalne wartości poziomu dźwięku A wynoszą:
• L* Aeq D = 55 dB (8 godz. pory dnia),
• L* Aeq N = 45 dB (1 godz. pory nocy).

Przekroczenie wartości dopuszczalnych w środowisku zewnętrznym oznacza zagrożenie klimatu akustycznego i wymaga – zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska – podjęcia działań ochronnych.

Podstawą opracowania analizy akustycznej jest Polska Norma PNISO 9613-2:2002. „Akustyka –. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania. Metodyka prowadzonej analizy polega na określeniu mocy akustycznych poszczególnych źródeł hałasu, związanych z emisją dźwięku do środowiska.

Efektem analizy jest wyznaczenie imisji dźwięku w wybranych punktach, dla których możliwe jest odniesienie do wyznaczonych norm (dopuszczalnych poziomów hałasu).


Cel opracowania analizy akustycznej

Przewidywane oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia w zakresie emisji hałasu wymaga sporządzenia analizy akustycznej. Ma ona na celu stwierdzenie zagrożenia ze strony emisji hałasu poprzez określenie czy dla danego przedsięwzięcia w warunkach funkcjonowania przekraczane będą normy natężeń hałasu określone przepisami prawa.

Zakres przeprowadzonej analizy akustycznej obejmować powinien:
1) Charakterystykę warunków akustycznych w rejonie planowanej inwestycji.
2) Charakterystykę planowanej inwestycji pod względem emisji hałasu do środowiska.
3) Określenie oddziaływania planowanej inwestycji pod względem uciążliwości akustycznej

Na czym polega opracowanie analizy akustycznej

Wykonanie analizy akustycznej polega na:
• zgromadzeniu danych wejściowych potrzebnych do przygotowania modelu komputerowego, na podstawie którego wykonane będą obliczenia akustyczne,
• określeniu dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na podstawie faktycznego sposobu zagospodarowania terenów oraz na podstawie przepisów prawa miejscowego,
• wyznaczeniu zasięgów oddziaływania hałasu pochodzącego od projektowanego przedsięwzięcia dla pory dziennej i nocnej dla najmniej korzystnej sytuacji,
• porównaniu prognozowanego poziomu hałasu w środowisku z poziomem dopuszczalnym i ocena zgodności z wymogami prawnymi w tym zakresie,
• ocenie zmiany warunków akustycznych po realizacji inwestycji, w porównaniu ze stanem aktualnym,
• ocenie możliwości wystąpienia skumulowanego oddziaływania od przedmiotowego przedsięwzięcia i innych źródeł hałasu występujących w pobliżu przedmiotowej inwestycji,
• analizie potrzeb i możliwości zastosowania metod ograniczania hałasu dla analizowanej inwestycji.

Analiza akustyczna jako załącznik do karty informacyjnej przedsięwzięcia

Faktem jest, iż zgodnie z z art. 62 a ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zakres KIP nie obejmuje konieczności opracowania i przedłożenia analizy akustycznej. Warto jednak przeanalizować możliwość wykonania takiego opracowania, w szczególności w przypadkach gdy planowane przedsięwzięcie obejmuje obiekt, instalację czy zespół urządzeń których cechą są oddziaływania akustyczne (generowanie hałasu). Przykładem tychże inwestycji są m.in. budowy zespołów parkingowych, realizacja obiektów handlowo – usługowych, a także rozwój inwestycji przemysłowych.

Opracowanie analizy akustycznej już na etapie złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej pozwala niejednokrotnie na uzyskania decyzji środowiskowej bez konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko (sporządzenia raportu ooś).

Podsumowanie

Przeprowadzenie analizy akustycznej pozwala na jednoznaczne określenie oddziaływań akustycznych planowanych obiektów i instalacji. Ocenę zagrożenia klimatu akustycznego prowadzi się dla normowych ośmiu najmniej korzystniej godzin pory dziennej oraz jednej najmniej korzystnej godziny pory nocnej. Opracowanie analiz akustycznych na etapie procedury środowiskowej może spowodować uniknięcie konieczności opracowania raportu oddziaływania na środowisko, z uwagi na fakt iż już na etapie analizy karty informacyjnej przedsięwzięcia pozwoli wykluczyć ponadnormatywne oddziaływania akustyczne.

Program do analiz akustycznych

Analizy akustyczne wykonujemy w programie SoundPLAN Essential ver. 5.1

Analiza akustyczna jest wykonywana zgodnie z Polską Normą PN ISO 9613-2:2002 Akustyka: „Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczeniowa”. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2014 r. poz. 1542, Załącznik nr 7) mówi, że metody obliczeniowe immisji hałasu muszą zostać oparte o model rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku, ustalony w Polskiej Normie PN ISO 9613-2:2002. Podstawowymi danymi źródłowymi stosowanymi w obliczeniach poziomów dźwięku w tym modelu są moce akustyczne źródeł hałasu.
Poziom immisji dźwięku w środowisku zostaje obliczony w oparciu o program komputerowy SoundPlan Essential 5.1. Model obliczeniowy, przyjęty w programie, jest zgodny z Polską Normą PN ISO 9613-2:2002.

analiza akustyczna

Analiza akustyczna jest wykonywana zgodnie z Polską Normą PN ISO 9613-2:2002 Akustyka: „Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczeniowa”. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2014 r. poz. 1542, Załącznik nr 7) mówi, że metody obliczeniowe immisji hałasu muszą zostać oparte o model rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku, ustalony w Polskiej Normie PN ISO 9613-2:2002. Podstawowymi danymi źródłowymi stosowanymi w obliczeniach poziomów dźwięku w tym modelu są moce akustyczne źródeł hałasu.
Poziom immisji dźwięku w środowisku zostaje obliczony w oparciu o program komputerowy SoundPlan Essential 5.1. Model obliczeniowy, przyjęty w programie, jest zgodny z Polską Normą PN ISO 9613-2:2002.