You are currently viewing Analiza kosztów i korzyści jako załącznik do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej

Analiza kosztów i korzyści jako załącznik do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej

Artykuł 74 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wskazuje szczegółowy wykaz załączników do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, czyli decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Jednym z tych załączników jest analiza kosztów i korzyści.

Obligatoryjne załączniki do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej

Do obligatoryjnych załączników należą m.in. kopia mapy ewidencyjnej w postaci papierowej lub elektronicznej. Jest tu wskazana również mapa z zaznaczonym obszarem realizacji i oddziaływania planowanego przedsięwzięcia. A w niektórych przypadkach, wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz ….