ANALIZY AKUSTYCZNE

Przewidywane oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia w zakresie emisji hałasu wymaga  sporządzenia  analizy  akustycznej.  Ma  ona  na  celu  stwierdzenie  zagrożenia  ze
strony  emisji  hałasu  poprzez  określenie  czy  dla  danego  przedsięwzięcia  w  warunkach funkcjonowania przekraczane będą normy natężeń hałasu określone przepisami prawa.

Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska. W szczególności poprzez utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie, jak i na zmniejszaniu poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy jest on przekroczony. Główne źródła emisji hałasu do środowiska stanowią obiekty przemysłowe, ruch drogowy, kolejowy i lotniczy, a tym samym kształtują one klimat akustyczny w rejonie ich oddziaływania.

Negatywnymi skutkami wywołanymi hałasem są: zmęczenie, złe samopoczucie, możliwość doprowadzenia do częściowej lub całkowitej utraty słuchu, a także utrudnienia w wypoczynku. Hałas powoduje ponadto poważne zmiany psychosomatyczne, m.in. takie jak:zagrożenie nadciśnieniem, zaburzenia nerwowe, zaburzenia w układzie kostno – naczyniowym.

Wykonanie analizy akustycznej polega na:
•  zgromadzeniu  danych  wejściowych  potrzebnych  do  przygotowania  modelu
komputerowego, na podstawie którego wykonane będą obliczenia akustyczne,
•  określeniu  dopuszczalnych  poziomów  hałasu  w  środowisku  na  podstawie
faktycznego  sposobu  zagospodarowania  terenów oraz na podstawie przepisów prawa miejscowego,
•  wyznaczeniu  zasięgów  oddziaływania  hałasu  pochodzącego  od projektowanego  przedsięwzięcia  dla  pory  dziennej  i  nocnej  dla najmniej korzystnej sytuacji,
•  porównaniu  prognozowanego  poziomu  hałasu  w  środowisku  z poziomem
dopuszczalnym i ocena zgodności z wymogami prawnymi w tym zakresie,
•  ocenie zmiany warunków akustycznych po realizacji inwestycji, w porównaniu
ze stanem aktualnym,
•  ocenie  możliwości  wystąpienia  skumulowanego  oddziaływania  od przedmiotowego  przedsięwzięcia  i  innych  źródeł  hałasu  występujących w pobliżu przedmiotowej inwestycji,
•  analizie  potrzeb  i  możliwości  zastosowania  metod  ograniczania  hałasu
dla analizowanej inwestycji.

Analizy akustyczne wykonujemy w programie SoundPLAN Essential ver. 5.1

analiza akustyczna
Przykładowa mapa stanowiąca wynik analizy akustycznej

Szczegółowe informacje dotyczące wymogów prawnych ochrony przed hałasem znajdują się w artykule, zamieszczonym pod poniższym linkiem.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI