Opis wariantów w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Wariantowanie realizacji przedsięwzięcia.

  • Post author:
  • Reading time:18 mins read

Warianty realizacji przedsięwzięcia stanowią jeden z najważniejszych instrumentów prawidłowej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Przedstawienie minimum trzech wariantów pozwala na utworzenie "siatki porównawczej", na gruncie której organ weryfikuje proponowane warianty. Wariant najkorzystniejszy dla środowiska jest…

Czytaj dalejOpis wariantów w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Wariantowanie realizacji przedsięwzięcia.

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku. Ochrona środowiska przed hałasem

  • Post author:
  • Reading time:15 mins read

Zasady ogólne Zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Minister właściwy do spraw klimatu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, określa, w drodze rozporządzenia, dopuszczalne poziomy…

Czytaj dalejDopuszczalne poziomy hałasu w środowisku. Ochrona środowiska przed hałasem

Decyzja środowiskowa dla farmy fotowoltaicznej

  • Post author:
  • Reading time:12 mins read

Decyzja środowiskowa jest jedną z częściej wydawanych decyzji administracyjnych o charakterze środowiskowym. Kiedy trzeba uzyskać decyzję środowiskową? Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (tzw. decyzji środowiskowej) jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na…

Czytaj dalejDecyzja środowiskowa dla farmy fotowoltaicznej

Rewolucja w obszarze postępowań środowiskowych zmierzająca w stronę ich elektronizacji?

  • Post author:
  • Reading time:2 mins read

Usprawnienie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przygotowania i realizacji inwestycji, w szczególności liniowych (drogowych, wodnych i przeciwpowodziowych) – to główny cel projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,…

Czytaj dalejRewolucja w obszarze postępowań środowiskowych zmierzająca w stronę ich elektronizacji?