You are currently viewing Budowa chodnika i ścieżki rowerowej bez decyzji środowiskowej

Budowa chodnika i ścieżki rowerowej bez decyzji środowiskowej

Zmiany prawne

13 kwietnia br. na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ) zaprezentowana została interpretacja przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (DzU z 2019 r. poz. 1839) –  w zakresie konieczności uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych inwestycji, których przedmiotem jest budowa chodnika oraz ścieżki rowerowej.

Budowa chodnika i ścieżki rowerowej – skąd wątpliwości dotyczące decyzji środowiskowej?

Wszelkie wątpliwości interpretacyjne miały swoje źródło w zapisach §3 ust. 1 pkt 62 ww. rozporządzenia, który stanowi, iż do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zaliczyć należy drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km, inne niż …