decyzja środowiskowa dla hotelu

Budowa obiektów hotelowych i wypoczynkowych a konieczność uzyskania decyzji środowiskowej

Decyzja środowiskowa jest dokumentem określającym uwarunkowania środowiskowe realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych. Jest ona wydawana po przeprowadzeniu właściwej procedury administracyjnej, zaś jej podstawą, oprócz stosownego wniosku, może być karta informacyjna przedsięwzięcia lub raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć wymagających uzyskania decyzji środowiskowej znajduje się w treści Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Czy zatem z budową obiektów hotelowych i wypoczynkowych wiąże się konieczność uzyskania decyzji środowiskowej?

Ośrodki wypoczynkowe i hotele wśród inwestycji wymagających uzyskania decyzji środowiskowej

Wśród inwestycji wymagających uzyskania decyzji środowiskowej, znajdującej się w grupie tzw. przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wskazano w art. 3 ust. 1 pkt 52 ww. rozporządzenia ośrodki wypoczynkowe lub hotele, zlokalizowane poza terenami mieszkaniowymi, terenami przemysłowymi, innymi terenami zabudowanymi i zurbanizowanymi terenami niezabudowanymi, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra…