You are currently viewing Czy można przenieść decyzję środowiskową w części?

Czy można przenieść decyzję środowiskową w części?

Częściowa cesja decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 72a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest obowiązany do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli podmiot ten przyjmuje warunki zawarte w tej decyzji i jeżeli podmiot, na rzecz którego ta decyzja została wydana, na to się zgadza.

Na możliwość częściowego przeniesienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na inny podmiot wskazuje K. Gruszecki, Komentarz do art. 72a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,). Autor stosując analogię względem art. 40 ustawy Prawo budowlane dla którego przywołano orzecznictwo sądów administracyjnych wskazuje na „możliwość dokonania przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu także w części, o ile owa część zamierzenia inwestycyjnego może samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem


Stanowisko Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Podobne stanowisko zajęła Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w interpretacji z dnia 14 marca 2011 roku[, gdzie wskazano, że „należy uznać, że przy spełnieniu określonych przesłanek, wynikających ze specyficznego charakteru decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dopuszczalna jest cesja decyzji na inny podmiot w zakresie części przedsięwzięcia objętego pierwotną decyzją”. Jednocześnie wskazano warunki niezbędne do częściowej cesji decyzji środowiskowej, są nimi:

  1. możliwość fizycznego i przestrzennego wyodrębnienia części przedsięwzięcia, tak aby uzyskane części mogły być oddzielnie realizowane przez różne podmioty, na podstawie odrębnych pozwoleń uzyskanych w toku postępowania inwestycyjnego;
  2. możliwość samodzielnego funkcjonowania wydzielonych części zgodnie ze swoim przeznaczeniem;
  3. zakaz jakiejkolwiek zmiany warunków określonych w pierwotnej decyzji

Ponadto w ocenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska jeżeli nie jest możliwe precyzyjne dokonanie podziału obowiązków pomiędzy podmioty, zgodnie z opisanymi wyżej warunkami to decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie podlega częściowemu przeniesieniu na inny podmiot.

Zgodnie z powyższymi można stwierdzić, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach może być przenoszona częściowo, jeżeli odnosi się to do wyodrębnionych fragmentów przedsięwzięcia, które mogłyby samodzielnie funkcjonować, zgodnie zaś z art. 72a ustawy ooś, jak i art. 40 prawa budowlanego organ zobowiązany jest to przeniesienia decyzji, a to oznacza, że ustaliwszy, iż konkretne przedsięwzięcie może być realizowane w postaci wyodrębnionych części, organ będzie musiał wydać decyzję przenoszącą uprawnienia wynikające z decyzji w części wskazanej przez wnioskodawcę.


Link do interpretacji GDOŚ: http://www.gdos.gov.pl/files/artykuly/5072/Cesja_decyzji_o_srodowiskowych_uwarunkowaniach.pdf