You are currently viewing Dostęp do informacji o środowisku a tajemnica danych zawartych w dokumentacji środowiskowej

Dostęp do informacji o środowisku a tajemnica danych zawartych w dokumentacji środowiskowej

Zarówno Konstytucja RP (art. 74 ust. 3), jak i Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (o.o.ś.) zapewniają społeczeństwu dostęp do informacji o środowisku. Informacje o środowisku są umieszczane w publicznie dostępnych wykazach danych lub przekazywane zainteresowanym podmiotom na podstawie ich wniosku.

Punktem wyjścia będzie zatem założenie, że prawo dostępu do informacji o środowisku przysługuje każdemu, bez jakichkolwiek ograniczeń. Ustawa o.o.ś. podkreśla także…