You are currently viewing Ekonomiczne aspekty środowiska. Infografika.

Ekonomiczne aspekty środowiska. Infografika.

Infografika Głównego Urzędu Statystycznego

Ochrona środowiska jest zespołem idei, środków i działań zmierzających do utrzymania środowiska w stanie zapewniającym optymalne warunki bytowania człowieka i gwarantującym ciągłość najważniejszych procesów w biosferze jako podstawy produkcyjnej i konsumpcyjnej działalności człowieka. Ochrona środowiska jest działalnością nakierowaną na pełniejsze spełnianie potrzeb człowieka, nie jest antytezą działalności gospodarczej, lecz regulatorem jej zakresu i kierunków, podejmowaną w interesie człowieka.

Praktyczna realizacja koncepcji rozwoju zrównoważonego polega na podporządkowaniu potrzeb i dążeń społeczeństwa i państwa możliwościom, jakie daje środowisko naturalne. Przesłanką ekorozwoju jest istnienie sprzężenia zwrotnego między tempem i rozmiarami wzrostu produkcji i usług a tempem i stopniem rozwiązywania problemów ekologicznych. Ekologizacja rozwoju – to z jednej strony – nadanie rozwojowi produkcji i konsumpcji oraz postępowi społecznemu takiego kierunku, który pozwoli trwale zachować zasoby i wartości środowiska, a z drugiej strony – aktywnie chronić środowisko przyrodnicze.


Polityka ekologiczna, której składnikiem jest system finansowania ochrony środowiska ma na celu zapewnić środki niezbędne do działań umożliwiających wdrażanie i respektowanie założeń rozwoju trwałego.