NADZORY INWESTORSKIE

Do najważniejszych obowiązków nadzoru inwestorskiego należy:

  • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających
  • kontrola zgodności realizacji budowy z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
  • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów i materiałów budowlanych
  • potwierdzanie faktycznie wykonywanych robót oraz usunięcia wad
  • uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń i przewodów kominowych
  • udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania.

Wymienione wyżej obowiązki mają charakter obligatoryjny co oznacza, że nawet gdy nie zostały spisane w umowie o pełnienie nadzoru inwestorskiego, inspektor nadzoru budowlanego musi ich przestrzega

KIEROWANIE ROBOTAMI BUDOWLANYMI

Kierowanie robotami budowlanymi w następującym zakresie:

  • budowa sieci i instalacji kanalizacyjnych
  • budowa sieci i instalacji wodociągowych
  • budowa sieci i instalacji ciepłowniczych
  • budowa sieci i instalacji gazowniczych
Kierowanie robotami budowlanymi obejmuje również doradztwo na każdym etapie procesu inwestycyjnego pod kątem optymalizacji rozwiązań technicznych zawartych w dokumentacji projektowej. 

 

iron-rods-474792_1280

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

KONTROLE STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW

Dla zapewnienia utrzymania obiektów budowlanych we właściwym stanie, obowiązujące przepisy nakazują poddawanie obiektów budowlanych okresowym i doraźnym kontrolom stanu technicznego, wykonywanym przez odpowiednio wykwalifikowane osoby.

pipes-4161383_1280
building-plan-354233_1280

KTO JEST UPRAWNIONY DO KONTROLI OKRESOWYCH?

Zapraszam do współpracy: mgr inż. Łukasz Czyleko, uprawnienia budowlane nr ZAP/0226/WBS/19, ZAP/IS/0060/20, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.

building-2762319_1280

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI