Jakie parametry decydują o wpływie stacji bazowej telefonii komórkowej na środowisko?

Jakie parametry decydują o wpływie stacji bazowej telefonii komórkowej na środowisko?

Kluczowe parametry

Z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2016 r. poz. 71 – dalej rozporządzenie z 2010 r.) [obecnie rozporządzenie z dnia 10 września 2019 r.] wynika, że do parametrów technicznych stacji bazowej telefonii komórkowej decydujących o wpływie na środowisko należą:

1) rodzaj anteny – instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne;

2) liczba anten;

3) moc promieniowania poszczególnych anten;

4) emisja pola elektromagnetycznego przez poszczególne anteny;

5) odległość instalacji od miejsc dostępnych dla ludzi, a zatem konkretne umiejscowienie inwestycji na terenie objętym wnioskiem,

6) występowanie na obiekcie realizowanej lub zrealizowanej instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej lub radiolokacyjnej.

Parametry stacji bazowej, a wymóg uzyskania decyzji środowiskowej

Jak wskazał WSA w Poznaniu, sygn. akt IV SA/Po 946/19 – dopiero określenie tych poszczególnych parametrów technicznych inwestycji i ustalenie okoliczności jej lokalizacji pozwoli na dokonanie kwalifikacji inwestycji i jej charakteru pod względem konieczności sporządzenia raportu oddziaływania takiej inwestycji na środowisko (por. wyrok NSA z dnia 12 czerwca 2014 r. sygn. akt II OSK 104/13 oraz z dnia 16 czerwca 2015 r. sygn. akt II OSK 2706/13 – CBOSA).

Oznacza to także, że kluczowa dla rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego jest charakterystyka parametrów konkretnej stacji bazowej, w takiej, a nie innej konfiguracji anten. Przy czym podkreślić należy, że organy związane są treścią wniosku i wskazanymi w nim parametrami projektowanej inwestycji, zatem w jego ramach dokonują oceny możliwości wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dane zawarte w Kwalifikacji przedsięwzięcia podlegają ocenie organów

Dołączona do wniosku „Kwalifikacja przedsięwzięcia” zawiera informacje wymagane dla wniosku o ustalenie inwestycji celu publicznego, w tym tabele obrazujące minimalne i maksymalne pochylenie wiązek anten sektorowych dla każdej zaplanowanej anteny wskazując: ilość anten, azymut każdej zaplanowanej anteny, wysokość jej zawieszenia, tilt, maksymalne EIRP, odległość w osi głównej wiązki promieniowania oraz minimalną wysokość każdej anteny do osi głównej wiązki promieniowania nad poziomem terenu. Wskazano także rozważania dotyczące oddziaływania na obszary Natura 2000. Nadto w dokumencie tym wskazano, że przeprowadzone obliczenia dla przedstawionej konfiguracji anten sektorowych, wykazały, że rozpatrywana stacja bazowa nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dlatego też nie podlega konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Okoliczności te podlegają ocenie organów.

Na podstawie: IV SA/Po 946/19 – Wyrok WSA w Poznaniu