You are currently viewing Jednolite części wód podziemnych (JCWPd)

Jednolite części wód podziemnych (JCWPd)

Zgodnie z definicją podaną w Ramowej Dyrektywie Wodnej (RDW), jednolite części wód podziemnych – obejmują wody podziemne, które występują w warstwach wodonośnych o porowatości i przepuszczalności, umożliwiających pobór znaczący w zaopatrzeniu ludności w wodę lub przepływ o natężeniu znaczącym dla kształtowania pożądanego stanu wód powierzchniowych i ekosystemów lądowych.

Znaczący przepływ wód podziemnych wg RDW jest to taki przepływ, którego nie osiągnięcie na granicy JCWPd z wodami powierzchniowym lub z ekosystemem lądowym powodowałoby znaczące pogorszenie ekologicznej lub chemicznej jakości wód powierzchniowych lub znaczną szkodę dla bezpośrednio zależnego od wód podziemnych ekosystemu lądowego. Pobór wód podziemnych znaczący w zaopatrzeniu ludności w wodę do spożycia jest to pobór wynoszący średnio ponad 10 m3/d albo pobór zaopatrujący co najmniej 50 osób.

JCWPd w Polsce

Obszar Polski został podzielony na 172 części obszarów jednolitych części wód podziemnych

źródło: https://www.pgi.gov.pl/

Karta informacyjne JCWPd

Każdy z obszarów JCWPd został scharakteryzowany za pomocą Karty informacyjnej obszaru.

Do najważniejszych informacji zawartych w karcie JCWPd należą:

 • Powierzchnia JCWPd
 • Położenie administracyjne
 • Położenie geograficzne
 • Położenie hydrologiczne hydrogeologiczne
 • Zagospodarowanie terenu
 • Charakterystyka pięter wodonośnych (od powierzchni terenu)
 • Schemat krążenia wód
 • Ekosystemy wód powierzchniowych i ekosystemy lądowe zależne od wód podziemnych
 • Obszary chronione w granicach JCWPd
 • Antropopresja
 • Pobór wód
 • Zasoby wód podziemnych dostępne do zagospodarowania
 • Obszarowe źródła zanieczyszczeń
 • Ocena stanu JCWPd
 • Przegląd oddziaływań na JCWPd

Szczegółowe dane dotyczące JCWPd

Informacje szczegółowe w zakresie podziału i charakterystyki poszczególnych obszarów JCWPd, można odnaleźć na stronie: Państwowego Instytutu Geologicznego

Opracowano: na podstawie danych Państwowego Instytutu Geologicznego