karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia. Co powinna zawierać oraz kto może ją przygotować?

Co to jest karta informacyjna przedsięwzięcia?

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP) to pierwszy dokument, przedstawiający w kompleksowy sposób główne założenia planowanej inwestycji. Dokument stanowi podstawę do wszczęcia procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, niezbędnej w procesie przygotowania inwestycji wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Decyzja środowiskowa to niezbędny element w przygotowaniu inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP) zostaje dołączona do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie KIP-u, Wójt, Burmistrz, Prezydent lub Regionalny/Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, wyda postanowienie o zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko, w którym wskaże m.in. metody dalszych badań i analiz środowiskowych lub postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zakres Karty informacyjnej przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 62 a ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zakres KIP obejmuje informacje o:

1) rodzaju, cechach, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,

2) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,

3) rodzaju technologii,

4) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej każdy z analizowanych wariantów drogi musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego,

5) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,6) rozwiązaniach chroniących środowisko,

7) rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,

8) możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,

9) obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia,

10) wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej,

11) przedsięwzięciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,

12) ryzyku wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej,

13) przewidywanych ilościach i rodzajach wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie na środowisko,

14) pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

– z uwzględnieniem dostępnych wyników innych ocen wpływu na środowisko, przeprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów.

karta informacyjna przedsięwzięcia

Kto przygotowuje i podpisuje?

Ustawa nie nakłada wymogów stawianych autorowi opracowania jakim jest karta informacyjna przedsięwzięcia. Zgodnie natomiast z jej zapisami KIP podpisuje autor, a w przypadku gdy jej wykonawcą jest zespół autorów – kierujący tym zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Szczegółowość karty informacyjnej przedsięwzięcia

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 5 kwietnia 2019 (sygn. akt II SA/Kr 1632/18) jeśli na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia można stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie będzie w sposób istotny oddziaływać na środowisko, to nie jest konieczne powielanie tych informacji w raporcie oddziaływania na środowisko. Istotne bowiem jest to, że organ prowadzący postępowanie w sposób niebudzący wątpliwości ustalił, że stan środowiska po realizacji inwestycji nie ulegnie pogorszeniu, a nie to, w trakcie jakiej procedury ustalenia te zostały poczynione.


Karta informacyjna przedsięwzięcia – weryfikacja przez organ prowadzący postępowanie administracyjne

Jak zaznaczono w Wyroku WSA w Poznaniu (sygn. akt II SA/Po 625/17) wobec faktu, że karta informacyjna przedsięwzięcia jest dokumentem prywatnym, obowiązkiem organów orzekających jest jego ocena w zakresie przydatności dla wydania rozstrzygnięcia w sprawie. W szczególności powinno się ustalić, czy karta zawiera niezbędna, a określone w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko elementy i czy faktycznie przedstawia przedsięwzięcie zaplanowane przez inwestora. Niedopuszczalne jest orzekanie przez organy administracji publicznej w sprawach dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wyłącznie w oparciu o niezweryfikowane wnioski, zawarte w sporządzonych na zlecenie inwestora opracowaniach.

Nadto w wyroku z dnia 19 grudnia 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt II OSK 713/16) wskazała, że jakkolwiek przedłożona przez inwestorów i spełniająca wymogi karta informacyjna przedsięwzięcia stanowi podlegający swobodnej ocenie dokument prywatny, to jednak jej szczegółowa i specjalistyczna treść oraz fakt, że stanowi ona punkt wyjścia do ustaleń faktycznych organów w zakresie cech i parametrów planowanego przedsięwzięcia, nadają jej szczególne znaczenie jako źródła ustaleń faktycznych. Dokumentowi temu przysługuje szczególna wartość dowodowa, która wynika z kompleksowego charakteru analizy planowanego do realizacji przedsięwzięcia. Podważenie jego ustaleń mogłoby nastąpić jedynie, co do zasady, poprzez przedstawienie nowej analizy uwarunkowań środowiskowych (sporządzonej przez specjalistów dysponujących równie fachową wiedzą jak autorzy karty informacyjnej przedsięwzięcia), z której wynikałyby wnioski pozostające w sprzeczności do tych zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia.

karta informacyjna przedsięwzięcia

Związanie parametrami zamierzenia wynikającymi z karty informacyjnej przedsięwzięcia

Jak wskazano w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 13 sierpnia 2018 (sygn. akt II SA/Gl 627/18) wynikające z karty informacyjnej przedsięwzięcia parametry zamierzenia są wiążące zarówno dla organu administracji, jak i dla inwestora. W tym pierwszym przypadku oznacza to, że dokonując analizy zamierzenia organ administracji nie może przyjmować innych parametrów przedsięwzięcia. W drugim przypadku związania, inwestor realizując przedsięwzięcie będzie mógł je wykonać jedynie wedle parametrów wynikających z wniosku, a w konsekwencji z treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Karta informacyjna przedsięwzięcia a warianty realizacji przedsięwzięcia

O przedstawieniu w karcie informacyjnej danych na temat ewentualnych wariantów realizacji przedsięwzięcia decyduje inwestor, a nie organ administracji oceniający treść karty informacyjnej przedsięwzięcia. Jeżeli inwestor przedstawi w karcie informacyjnej dane na temat jednego wariantu przedsięwzięcia, to nie może w dalszym etapie postępowania w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia wprowadzać innych wariantów, które nie zostały opisane w karcie informacyjnej przedsięwzięcia. Wyrok NSA z dnia 17 października 2017 r. (sygn. akt II OSK 249/16).

Dopuszczenie opinii z dowodu biegłego w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej

Zgodnie z wyrokiem WSA w Szczecinie z dnia 18 kwietnia 2018 r. (sygn. akt II SA/Sz 74/18)

1. Na gruncie przepisów ustawy z 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko brak jest przepisu zawierającego obowiązek sporządzenia
dokumentów wymaganych w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej,
przez osobę, spełniającą wymogi biegłego w rozumieniu art. 84 k.p.a.
Karta informacyjna przedsięwzięcia jest dokumentem prywatnym,
obowiązkiem organów orzekających jest jego ocena w zakresie przydatności
dla wydania rozstrzygnięcia w sprawie.

2. Dopuszczenie dowodu z
opinii biegłego, w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej, powinno
w zasadzie nastąpić na tym etapie postępowania dowodowego, gdy został
już zgromadzony materiał faktyczny umożliwiający biegłemu wydanie
opinii. Organ administracji publicznej powinien szczegółowo i
precyzyjnie określić zakres i przedmiot opinii biegłego.

3. Celem dowodu z opinii biegłego nie jest bowiem ustalenie faktów mających znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, a jedynie udzielenie organowi administracji publicznej wyjaśnień niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy.


Kto wydaje decyzję środowiskową?

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej należy złożyć do (załącznikiem jest karta informacyjna przedsięwzięcia):

1) regionalnej dyrekcji ochrony środowiska – w przypadku:

a) poniższych inwestycji – jeśli są one przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko:

  • drogi,
  • linie kolejowe,
  • napowietrzne linie elektroenergetyczne,
  • instalacje do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu,
  • sztuczne zbiorniki wodnych,
  • obiekty jądrowe,
  • składowiska odpadów promieniotwórczych,

b) przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych,

c) przedsięwzięć realizowanych na obszarach morskich – wybierz regionalną dyrekcję w tym województwie, do którego przylega obszar morski, gdzie chcesz realizować inwestycje,

d) zmiany lasu – niestanowiącego własności Skarbu Państwa – na użytek rolny,

e) przedsięwzięć polegających na realizacji inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego,

f) inwestycji w zakresie terminalu –  czyli inwestycji realizowanej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu,

g) inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi,

h) przedsięwzięć polegających na realizacji inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych,

i) przedsięwzięć polegających na poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż kopalin lub na wydobywaniu kopalin ze złóż prowadzonych na podstawie koncesji. Wskazane są one w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze,

j) napowietrznych linii elektroenergetycznych lub stacji elektroenergetycznych będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko albo przedsięwzięciami mogącymi potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Wymienione są one  w załączniku do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych,

k) inwestycji towarzyszącej, o której mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących,

l) elektrowni wiatrowych, o mocy większej niż 50 kW (czyli większej niż moc mikroinstalacji). Cechy takiej elektrowni określa art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych,

ł) przedsięwzięć polegających na zmianie lub rozbudowie wyżej wymienionych inwestycji.

karta informacyjna przedsięwzięcia


Uwaga:

Jeżeli wyżej wymienione przedsięwzięcia wykraczają poza obszar jednego województwa to wniosek złożyć należy do regionalnej dyrekcji ochrony środowiska w tym województwie, na terenie którego znajduje się największa część terenu, na którym chcesz realizować przedsięwzięcie. Karta informacyjna przedsięwzięcia zostaje wówczas opracowana na cały zakres inwestycji.

Do regionalnej dyrekcji ochrony środowiska złóż wniosek, jeśli przedsięwzięcie choć w części realizowane ma być na terenie zamkniętym albo na obszarze morskim.

Jeśli twój wniosek obejmuje co najmniej dwa przedsięwzięcia realizowane w ramach jednego zamierzenia inwestycyjnego, dla których decyzje wydają różne urzędy, w tym regionalna dyrekcja ochrony środowiska, to wniosek złóż właśnie tam.


2) starostwa lub urzędu miasta na prawach powiatu – w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów;

3) regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – w przypadku zmiany lasu – stanowiącego własność Skarbu Państwa – na użytek rolny (jeśli wnioskodawcą jest jednostka organizacyjna Lasów Państwowych to wniosek składa się do regionalnej dyrekcji ochrony środowiska);

4) Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska – w przypadku inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej i inwestycji towarzyszących realizowanej na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących;

5) urzędu miasta lub gminy – w przypadku pozostałych przedsięwzięć. Jeśli twoje przedsięwzięcie wykracza poza obszar jednej gminy, to wniosek złóż do tego urzędu miasta lub gminy, na terenie którego znajduje się największa część terenu, na którym chcesz realizować przedsięwzięcie. Decyzja będzie wydana w porozumieniu z innymi urzędami miasta lub gminy, na terenie których planujesz część przedsięwzięcia.