ustawa ooś

Komisja Europejska wzywa Polskę do pełnego przestrzegania przepisów UE dotyczących procedur odwoławczych od decyzji środowiskowych

Komisja wzywa Polskę do podjęcia działań w związku z nieprzestrzeganiem przepisów UE w sprawie oceny oddziaływania na środowisko niektórych przedsięwzięć publicznych i prywatnych (dyrektywa 2011/92/UE). Dyrektywa ta przewiduje dostęp społeczeństwa do procedury odwoławczej w sprawie decyzji w zakresie środowiska oraz udział społeczeństwa w podejmowaniu takich decyzji. Prawo ubiegania się o nakaz sądowy uważa się za kluczowe dla skutecznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości. W przypadku niektórych przedsięwzięć Polska nie zezwala organizacjom ochrony środowiska na zwrócenie się do sądu o środki tymczasowe – czasowe zawieszenie wykonania kwestionowanego przedsięwzięcia – lub na zaskarżenie ostatecznego pozwolenia w odniesieniu do jego niezgodności z przepisami UE. Ponadto w przypadku niektórych projektów infrastrukturalnych, takich jak budowa dróg lub porty lotnicze, skutki kontroli sądowej są ograniczone. Sądy w Polsce mogą oświadczyć, że dana decyzja narusza prawo, ale orzeczenia sądowe nie będą miały wpływu na zezwolenie ani na realizację przedsięwzięcia, co pozbawia procedurę odwoławczą skuteczności. Po przesłaniu Polsce wezwań do usunięcia uchybienia w kwietniu 2016 r. i w styczniu 2018 r. Komisja wydaje obecnie uzasadnioną opinię. Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy Polska nie podejmie działań, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.