You are currently viewing Nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły

Nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły

Od dnia 17 lutego 2023 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

W dniu 16 lutego 2023 r. ogłoszono w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. Rozporządzenie to wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. w dniu 17 lutego 2023 r. (§ 2).

Traw proces legislacyjny związany z ogłoszeniem rozporządzenia w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. Pozostałe rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 23 marca 2023 r. 

W celu ułatwienia przygotowania dokumentacji i wyszukiwania niezbędnych informacji PGW Wody Polskie udostępniło następujące materiały pomocnicze

  • narzędzie do przeglądania i pobierania kart charakterystyk JCWP i JCWPd;
  • dane przestrzenne.

W specjalnym narzędziu, można przeglądać i pobierać karty charakterystyk powstałe podczas realizacji projektu „Opracowanie II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z dokumentami planistycznymi stanowiącymi podstawę do ich opracowania”. Obejmują one okres planistyczny 2016-2021. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie https://apgw.gov.pl/. Projekt finansowany został ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Serwis dostępny jest na stronie: http://karty.apgw.gov.pl:4200/informacje