You are currently viewing Nowe uprawnienia organizacji ekologicznych w postępowaniach środowiskowych

Nowe uprawnienia organizacji ekologicznych w postępowaniach środowiskowych

Decyzje inwestycyjne – proponowane zmiany przepisów

W procedowanej obecnie ustawie o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (u.z.u.o.o.ś.), zainicjowanej przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, zaproponowano wiele zmian, które mogą znacząco wpłynąć na proces realizacji procedur inwestycyjnych.

Wszystkie decyzje inwestycyjne na BIP-ie na 14 dni

Z całą pewnością za pozytywną zmianę należy uznać, proponowany w art. 1 u.z.u.o.o.ś., zapis dotyczący konieczności publikowania kolejnych decyzji inwestycyjnych wydawanych po uzyskaniu decyzji środowiskowej w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) organu, który ją wydał. Projekt u.z.u.o.o.ś. wskazuje, iż organ wydający decyzje wskazane ….