korytarz ekologiczny

Obszary Natura 2000 w Polsce. Gdzie występują, jaką powierzchnię zajmują?

Obszar Natura 2000 to forma ochrony przyrody wprowadzona do polskiego prawa w 2004 r., funkcjonująca niezależnie od istniejących od dawna parków narodowych, rezerwatów przyrody i innych form.

Logo obszarów Natura 2000

Sieć Natura 2000 to skrócona nazwa Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, która jest wprowadzana we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Tworzą ją poszczególne obszary Natura 2000, wyznaczane zgodnie z jednolitymi, naukowymi kryteriami zapisanymi w dyrektywie Rady Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej z 1992 r. o ochronie siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory w Europie (dyrektywie „siedliskowej”).


Nazwa Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 sugeruje, że obejmuje ona nie tylko obszary najcenniejsze, ale pełną strukturę przyrodniczą, łącznie z terenami stanowiącymi połączenia między tymi najcenniejszymi obszarami. Takie tereny łącznikowe nazywa się korytarzami ekologicznymi.


Sieć obszarów Natura 2000 obejmuje: obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO),specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), obszary mające znaczenie dla Wspólnoty. Obszar Natura 2000 może obejmować część lub całość obszarów i obiektów objętych innymi formami ochrony przyrody (z wyjątkiem ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów).

Szczegółowe dane dotyczące występowania obszarów Natura 2000 można znaleźć na stronie internetowej: https://natura2000.gdos.gov.pl/natura-2000-w-polsce.

Na powyższej stronie dzięki wyszukiwarce obszarów Natura 2000 możemy również dowiedzieć się czy interesujące nas miejsce objęte zostało tą formą ochrony przyrody.

Jak wygląda powierzchnia obszarów Natura 2000 w Polsce?

Zgodnie z danym Głównego Urzędu Statystycznego, powierzchnia obszarów Natura 2000 w roku 2017 wynosiła odpowiednio:

  • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) – 4.911.398,9 ha, co stanowi 15,7% powierzchni całego kraju;
  • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) – 3.491.346,4 ha, co stanowi 11,2% powierzchni całego kraju;

Poniżej zaprezentowano powierzchnie obszarów Natura 2000 na tle podziału administracyjnego kraju.