Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 – wymagania ustawowe oraz dobra praktyka

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 to złożone zagadnienia wymagające odwołania do art. 96 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochroni środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zgodnie z którym Organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a, oraz do wydania decyzji wymaganej przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia, innego niż przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, jest obowiązany do rozważenia, przed wydaniem tej decyzji oraz przed przyjęciem tego zgłoszenia, czy przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.

Przed jakimi decyzjami może być wymagana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000?

Do decyzji tych należą w szczególności (decyzje późniejsze):

1) decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1; (pozwolenia na budowę, rozbiórkę, zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę, koncesje, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia wodnoprawne, decyzje określające szczegółowe warunki wydobywania kopaliny

2) koncesja, inna niż wymieniona w art. 72 ust. 1 pkt 4 – wydawana na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze;

3) zgoda wodnoprawna inna niż pozwolenie wodnoprawne wymienione w art. 72 ust. 1 pkt 6 – wydawana na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne;

4) zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów – wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

5) pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich – wydawane na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000

Jeżeli organ uzna, że przedsięwzięcie może oddziaływać na obszar Natura 2000

Jeżeli organ uzna, że przedsięwzięcie, inne niż przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, wydaje postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przedłożenia właściwemu miejscowo regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska (RDOŚ):

1) kopii wniosku o wydanie decyzji lub kopii zgłoszenia, o których mowa w ust. 1;

2) karty informacyjnej przedsięwzięcia;

3) poświadczonej przez właściwy organ kopii mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

4) w przypadku przedsięwzięć realizowanych na terenie o powierzchni powyżej 10 ha, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 – mapy przedstawiającej dane sytuacyjne i wysokościowe sporządzonej w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Wydanie postanowienia przerywa bieg terminów postępowania, w ramach którego stwierdzono obowiązek przedłożenia do RDOŚ ww. dokumentów.

Stwierdzenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000

Regionalny dyrektor ochrony środowiska stwierdza, w drodze postanowienia, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, uwzględniając łącznie następujące uwarunkowania:

1) rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami realizowanymi, zrealizowanymi lub planowanymi, znajdującymi się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,

c) wykorzystywania zasobów naturalnych,

d) emisji i występowania innych uciążliwości,

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii;

2) usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych i walorów przyrodniczych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające cel ochrony obszaru Natura 2000 oraz tereny występowania gatunków lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000;

3) rodzaj i skalę możliwego oddziaływania przedsięwzięcia, rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania,

b) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej,

c) prawdopodobieństwa oddziaływania,

d) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania

– w odniesieniu do oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, w szczególności w odniesieniu do integralności i spójności tych obszarów, oraz biorąc pod uwagę skumulowane oddziaływanie przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami.

2. Postanowienie, o którym mowa wyżej wydaje się w przypadku stwierdzenia, że przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.

Gdy przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000

W przypadku stwierdzenia, że przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, regionalny dyrektor ochrony środowiska stwierdza, w drodze postanowienia, brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.


W jakim terminie regionalny dyrektor ochrony środowiska musi zająć stanowisko?

Postanowienia, w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jak również o braku takiej potrzeby wydaje się w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentów.

Przesłanki uzgodnienia raportu po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na obszar Natura 2000

Po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 regionalny dyrektor ochrony środowiska wydaje postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000.

Regionalny dyrektor ochrony środowiska uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia, jeżeli:

1) z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 wynika, że przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na ten obszar;

2) z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 wynika, że przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na ten obszar, i jednocześnie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

3. Jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 wynika, że przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na ten obszar, i jeżeli nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, regionalny dyrektor ochrony środowiska odmawia uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.

Wiążąca moc postanowienia

Postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia, jak również odmowa ich uzgodnienia wiąże organ wydający decyzje późniejsze

Nałożenie dodatkowych obowiązków na wnioskodawcę

Właściwy organ wydaje decyzje późniejsze, uwzględniając warunki realizacji przedsięwzięcia określone w postanowieniu, o uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia.

W decyzji późniejszej właściwy organ może:

1) w przypadku decyzji o pozwoleniu na budowę – nałożyć na wnioskodawcę obowiązek wykonania analizy porealizacyjnej, określając zakres i termin jej przedstawienia.

2) w decyzji, o której mowa w art. 96 ust. 1 ustawy ooś, właściwy organ, w przypadku gdy z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 wynika potrzeba:

1) wykonania kompensacji przyrodniczej – stwierdza konieczność wykonania tej kompensacji;

2) zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 – nakłada obowiązek tych działań.