Oddziaływanie elektromagnetycznych fal milimetrowych na zdrowie pracowników projektowanych sieci 5G i populacji generalnej. Raport Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi

Oddziaływanie elektromagnetycznych fal milimetrowych na zdrowie pracowników projektowanych sieci 5G i populacji generalnej. Raport Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi

Na stronie internetowej Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi opublikowany został raport opracowany przez zespół Instytutu Medycyny Pracy pod redakcją prof. dr. hab. med. Konrada Rydzyńskiego opisujący oddziaływania elektromagnetycznych fal milimetrowych na pracowników projektowych sieci 5G i populacji generalnej.

W treści raportu dokonano przeglądu  istniejących  danych  na  temat  biologicznego działania  EFM  (w  tym  15–100  GHz),  czyli  PEM  dotąd  niewykorzystywanego  w  powszechnie użytkowanych urządzeniach telefonii komórkowej. Zadaniem opracowania jest dostarczenie rzetelnych danych naukowych na temat możliwych negatywnych skutków zdrowotnych oddziaływania PEM jeszcze na etapie prac nad wprowadzeniem systemu 5G.

Raport uzupełniony także został o analizę przewidywanych wielkości  ekspozycji  na  EFM  emitowanych  przez  anteny  systemu  5G.

Poza przeglądem naukowych podstaw propagacji fal elektromagnetycznych oraz mikrofal, opracowanie w swojej treści identyfikuje źródła promieniowania mikrofalowego, z podziałem na rodzaje urządzeń generujących te fale. Autorzy przybliżyli czytelnikom również założenia funkcjonalne systemów 5G oraz ich znaczenie dla współczesnego świata. 

Znaczna część opracowania w sposób przystępny opisuje efekty biologiczne działania fal elektromagnetycznych na organizm ludzki, w tym działanie na skórę i oczy.

Ekspozycja  układu biologicznego  na  PEM  może  wywoływać  ruch (postępowy  bądź  rotacyjny)  wolnych  ładunków  elektrycznych  oraz  naprężenia  struktur  cząsteczkowych, które wchodzą w jego skład.

Autorzy opracowania wskazują także na możliwe konsekwencja narażenia na promieniowanie elektromagnetyczne, przejawiające się m.in. nagrzewaniem tkanek, zmianami w funkcjonowaniu błony komórkowej oraz metabolizmu komórkowego, a także aktywować tzw. patoonkogeny, czyli czynniki które mogą warunkować transformację nowotworową.

Wytyczne WHO i ICNIRP oraz Dyrketywy             

Czytelnik, dowie się również o Zaleceniach Unii Europejskiej w zakresie oddziaływania pola elektromagnetycznego, pozna wytyczne Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Przed Promieniowaniem Niejonizującym, jak również zapozna się metodykami dotyczącymi miary zagrożenia związanych z polem elektromagnetycznym stosowanym przez ww. organizacje.

Wszystko zależy od dawki…

W podsumowaniu wskazano, że na podstawie analizy dostępnych autorzy  – choć nielicznych – danych o potencjalnych zagrożeniach dla zdrowia można stwierdzić, że nie ma dowodów na negatywne skutki zdrowotne ekspozycji na EFM o  wartościach,  jakie  spodziewane  są  na  podstawie  szacunkowych  danych  technicznych wokół urządzeń nadawczych systemów 5G.

Autorzy wskazują, także, że ze względu na dane wskazujące istnienie mechanizmów  biofizycznych,  mogących  do  takich  skutków  prowadzić,  konieczne  wydaje  się stosowanie  przy  planowanej  eksploatacji  takich  systemów  zasady  ostrożności  i  zasady  ALARA (najmniejszej dawki realnie możliwej), przynajmniej do czasu uzyskania wyników badań, które pozwolą  na  bardziej  obiektywne  ustosunkowanie  się  do  tego  problemu.  Jest  to  ważne szczególnie  w  kontekście  narażenia  przewlekłego  (długotrwałego/wieloletniego), a także narażenia zróżnicowanej pod względem statusu zdrowotnego populacji.

Link do pełnego raportu: http://www.imp.lodz.pl/upload/npz/raport_5g.pdf