DORADZTWO ŚRODOWISKOWE

las

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

INWESTYCJE

DORADZTWO INWESTYCYJNE I ANALIZY

Oferujemy doradztwo inwestycyjne w zakresie:

 • nadzoru i wykonawstwa inwestycji,
 • analizy zamierzeń inwestycyjnych,
 • pozyskiwania dofinansowań ze środków unijnych,
 • przygotowania niezbędnych opracowań,
 • uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych, w tym decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę,
 • sporządzanie opinii w przedmiocie wymogów administracyjnych w procesie inwestycyjnym, stosownie do typu i charakteru planowanej inwestycji,
 • wykonywanie analiz stanu prawnego nieruchomości,
 • pomoc w postępowaniach o zamówienia publiczne, których przedmiotem są roboty budowlane lub prace projektowe
 • reprezentacja inwestora przed organami gminy oraz sądami administracyjnymi w procedurze sporządzania/zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; reprezentacja inwestora przed organami administracji oraz przed sądami administracyjnymi w postępowaniach: o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o pozwoleniu na budowę; obrona praw oraz interesów Klienta nie będącego inwestorem w ww. sprawach;
 • dochodzenie roszczeń cywilnych w następstwie wyłączenia lub ograniczenia korzystania z nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • analiza ryzyk inwestycyjnych
 • zarządzenie ryzykiem inwestycyjnym
doradztwo

ANALIZY INWESTYCYJNE

Badanie możliwości przeprowadzenia projektu deweloperskiego niesie za sobą konieczność przeprowadzenia różnych analiz. Do takich analiz zalicza się w szczególności:

 • Analizę rynku (istniejące inwestycje),
 • Analiza lokalizacji (możliwości oraz ograniczenia związane z zagospodarowaniem przestrzennym oraz wymaganiami w zakresie ochrony środowiska)
 • Analizę konkurencji (w tym planowane inwestycje),
 • Analiza prawna,
 • Analizę opłacalności.

Przeprowadzenie na etapie planowanie inwestycyjnego powyższych analiz pozwala nie tylko na właściwą prognozę budżetu oraz harmonogramu prac oraz ocenę ryzyk inwestycyjnych ale także w niektórych przypadkach pozwala na podjęcie decyzji o odstąpieniu od danego zamierzenia. Pomiędzy poszczególnymi analizami istnieją bardzo silne powiązania.

ANALIZA RYNKU:

Analiza rynku należy do najważniejszych instrumentów oceny ryzyka procesu inwestycyjnego. Większość inwestycji uwarunkowana jest sytuacją na rynku podyktowaną wieloma ważnymi czynnikami. Analizujemy te czynniki, weryfikując popyt i podaż, obecną sytuację ekonomiczną i prawną, a także możliwości, które z nich płyną. Często określamy przy tym trendy oraz kierunki potencjalnego rozwoju, które wskazują nowe, niewykorzystane dotychczas perspektywy. Dzięki nim spełniamy oczekiwania naszych Klientów i dostarczamy ostatecznego potwierdzenia efektywności planowanej inwestycji.

ANALIZA KONKURENCJI:

Analiza konkurencji polega na identyfikacji inwestycji konkurencyjnych w odpowiednim segmencie rynku.Prawidłowe wykonanie tej analizy winno obejmować inwestycje istniejące i planowane. Analizy konkurencyjności wykonywane są w skali mikro (gmina, powiat), jak również w skali makro (województwo, kraj). Etap ten stanowi najbardziej zaawansowany element prac analitycznych.

ANALIZA LOKALIZACJI:

 • Właściwości topograficzne,
 • Analizę stanu wynikającą z dokumentów w zakresie zagospodarowania przestrzennego,
 • Analizę uzbrojenia terenu,
 • Warunki gruntowe,
 • Aktualny stan działki (inwentaryzacja: istniejących zabudowań, zieleni),
 • Inwentaryzację fotograficzną,
 • Usytuowanie względem stron świata,
 • Nasłonecznienie, zacienianie, przesłanianie,
 • Możliwości podłączenia do infrastruktury komunalnej,
 • Sąsiedztwo (otoczenie, jakość zaopatrzenia i usług itp.),
 • Obsługę komunikacyjną działek inwestycyjnych,
 • Przewidywany obszar oddziaływania inwestycji,
 • Obszar oddziaływania elementów istniejących i ograniczenia z nich wynikające,
 • Plan zagospodarowania przestrzennego,
 • Status prawny nieruchomości,
 • Zbiór danych socjoekonomicznych (struktura społeczna, ekonomiczna itp.),
 • Jakość kultury, mieszkania i spędzania wolego czasu.

ANALIZA PRAWNA:

Analiza prawna identyfikuje następujące obszary:

 • Sytuacja prawna (obejmuje sprawdzenie aktualnego stanu ksiąg wieczystych, zgodności z aktualnym podziałem ewidencyjnym gruntu, stan własnościowy, obciążenia nieruchomości, egzekucja i roszczenia osób trzecich),
 • Struktura administracji,
 • Klimat inwestycyjny.

ANALIZA OPŁACALNOŚCI:

Analiza, której wyniki dają możliwość (na początkowym etapie planowania):

 • Oszacować możliwości pozyskania dofinansowania, jakie inwestor może mieć do dyspozycji, a także określić możliwy termin ich pozyskania,
 • Oszacować budżet inwestycji,
 • Zaplanować przepływ gotówki w czasie realizacji inwestycji

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

SZKOLENIA, KONSULTACJE, WYSTĄPIENIA

Szkolenia zamknięte

Wystąpienia

Udział w konsultacjach społecznych oraz przygotowanie wystąpienia z zakresu przedmiotu konsultacji

Szkolenia

Szkolenia oraz praktyczne warsztaty z zakresu oceny oddziaływania na środowisko oraz kwalifikacji środowiskowej przedsięwzięć inwestycyjnych

Praktyczne warsztaty z zakresu oceny oddziaływania na środowisko oraz kwalifikacji środowiskowej przedsięwzięć inwestycyjnych dla grup zamkniętych