You are currently viewing Ograniczenia inwestycyjne na obszarach chronionego krajobrazu
obszar chronionego krajobrazu

Ograniczenia inwestycyjne na obszarach chronionego krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu (OChK) – zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Wyznaczenie OCK następuje w drodze uchwały sejmiku województwa.

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statycznego (GUS), w 2021 r. w Polsce było 389 obszarów chronionego krajobrazu o łącznej powierzchni 7023,9 tys. ha. Zajmowały one 22,5% powierzchni kraju. W stosunku do 2020 r. powierzchnia tych obszarów wzrosła o 1456,6 ha. Najwięcej obszarów chronionego krajobrazu znajdowało się w województwie…