You are currently viewing Powierzchnia zabudowy i powierzchnia użytkowa na gruncie przepisów środowiskowych oraz innych ustaw i norm

Powierzchnia zabudowy i powierzchnia użytkowa na gruncie przepisów środowiskowych oraz innych ustaw i norm

Powierzchnia zabudowy i powierzchnia użytkowa, rozumiane na gruncie przepisów środowiskowych, wg definicji wskazanej w treści Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (DzU z2019 r. poz. 1839), często stanowią przedmiot problemów interpretacyjnych.

Powierzchnia zabudowy i powierzchnia użytkowa – skąd problem?

Wynika to przede wszystkim z faktu, iż na potrzeby ww. aktu wykonawczego zmodyfikowano pojęcia „powierzchnia zabudowy” oraz „powierzchnia użytkowa”, wskazane w innych aktach normatwnych, takich jak Polskie Normy czy w Ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. DzU z 2019 r. poz. 1170). Rozbieżności te przysparzają wielu problemów, w szczególności na styku działalności …