procedura wydawania decyzji środowiskowej

Procedura wydawania decyzji środowiskowej i ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko („ooś”) jest częścią postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach („dś”). Postępowanie to ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowego oraz terminowego przebiegu procesu inwestycyjno – budowlanego. ooś planowanych przedsięwzięć ma na celu zbadanie ewentualnego wpływu określonej inwestycji na środowisko i uzgodnienie takich warunków jej realizacji, które pozwolą ograniczyć, a jeśli to możliwe – wyeliminować ryzyko negatywnego wpływu na środowisko.

Jakie przepisy regulują procedurę ooś?

Zasady prowadzenie ooś reguluje ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko („uooś”), która określa, kiedy wymagane jest przeprowadzenie postępowania, jakie przedsięwzięcia wymagają przeprowadzenia ooś, jaka jest procedura i etapy przeprowadzenia takiego postępowania i jakie organy są właściwe w sprawie, jednak normy prawne określające wymagania prawa ochrony
środowiska w odniesieniu do procesu inwestycjo- budowlanego są zawarte w wielu ustawach prawa materialnego, co stanowi utrudnienie dla inwestorów działających lub rozpoczynających działanie na terenie Polski.


Co to jest ooś w procedurze wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko („ooś”) to zgodnie z brzmieniem przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko („uooś”) postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, obejmujące w szczególności:

  1. weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
    („Raport”),
  2. uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień,
  3. zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.

Co to jest przedsięwzięcie?

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie uooś, przedsięwzięcie oznacza zamierzenie budowlane lub inną ingerencję w środowisko polegającą na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym również na wydobywaniu kopalin. Co ważne, przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje się jako jedno przedsięwzięcie, także, jeśli są one realizowane przez
różne podmioty.

Kiedy wymagana jest ooś. Procedura wydawania decyzji środowiskowej, kogo dotyczy?

ooś może być wymagana dla przedsięwzięcia inwestycyjnego, które polega na:
– budowie;
– rozbudowie;
– przebudowie;
– montażu.
ooś może być też wymagana w przypadku przedsięwzięcia niezwiązanego z budową, przebudową, rozbudową lub montażem, powodującego potrzebę zmiany uwarunkowań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Procedura wydawania decyzji środowiskowej

ooś wymagana jest dla przedsięwzięć:
– mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
– mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko –jedynie wtedy, gdy właściwy organ stwierdził obowiązek przeprowadzenia ooś.

Etapy procedury oceny oddziaływania na środowisko (ooś)

Z proceduralnego punktu widzenia proces ooś danego przedsięwzięcia można podzielić na sześć najważniejszych etapów:
– kwalifikacji przedsięwzięcia do postępowania ooś (tzw. screening),
– określenia zakresu analiz wykonywanych w ramach ooś (tzw. scoping),
– przedstawienia Raportu ooś właściwym organom,
– weryfikacja Raportu,
– konsultacje z właściwymi organami ochrony środowiska oraz ze społeczeństwem,
– wydanie Decyzji oraz podanie do publicznej wiadomości informacji o niej.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest jednym z podstawowych dokumentów ooś. Zawarte są tu wszystkie informacje zgromadzone podczas prowadzonej przez inwestora oceny, dotyczące przewidywanych oddziaływań, jakie może spowodować budowa, eksploatacja i likwidacja realizowana w ramach przedsięwzięcia.

Zakończona procedura wydawania decyzji środowiskowej – wydana decyzji. Co to jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach?


Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach to decyzja administracyjna, która:
– określa środowiskowe warunki, po spełnieniu, których planowane przedsięwzięcie może zostać przeprowadzone;
– której zadanie polega na takim ukształtowaniu planowanego przedsięwzięcia, aby w możliwie najmniejszym stopniu pogorszyło lub wpłynęło na stan otoczenia.

Dla jednego przedsięwzięcia wydawana jest jedna Decyzja, również wtedy, gdy dla danego przedsięwzięcia wymagane jest uzyskanie większej liczby decyzji inwestycyjnych lub uzyskiwane są odrębne decyzje dla poszczególnych etapów
jego realizacji.

Decyzja ta wiąże organy wydające późniejsze decyzje w procesie inwestycyjnym, determinując już na samym jego początku wiele istotnych cech planowanego przedsięwzięcia (katalog takich decyzji inwestycyjnych zawiera art. 72 uooś).

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Okres ważności decyzji

Wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach ważna jest 6 lat od dnia, w którym stała się ostateczna.

Termin jej ważności może jednak zostać przedłużony do 10 lat w przypadku gdy realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w Decyzji lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, uooś, jeżeli było wydane.
Przedłużenia dokonuje organ, który wydał Decyzję, w trakcie okresu jej ważności (tj. przed upływem pierwszych 6 lat).
Przedłużenie następuje postanowieniem, na które przysługuje zażalenie.