stacja bazowa telefonii komórkowej

Przyjęto projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw

Jak podaje Rządowe Centrum Informacji, w dniu 14 maja 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra cyfryzacji.

Podstawowym celem projektu jest zwiększanie dostępu obywateli i przedsiębiorców do nowoczesnych usług telekomunikacyjnych, w tym do szerokopasmowego internetu, zwłaszcza na obszarach wykluczonych cyfrowo, czyli najczęściej na terenach wiejskich. W szerszym kontekście, chodzi o zapewnienie bodźców rozwojowych całej gospodarce poprzez efektywną cyfryzację.

Przyjęte rozwiązania wpisują się przede wszystkim w założenia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) oraz zalecenia Komunikatu Komisji Europejskiej Łączność dla konkurencyjnego jednolitego rynku cyfrowego: w kierunku europejskiego społeczeństwa gigabitowego (chodzi m.in. o upowszechnienie do 2025 r. dostępu do szerokopasmowego internetu znacznie większej szybkości niż obecnie).

Jak rozwiązania wprowadzono?

W projekcie przewidziano pakiet rozwiązań, które ułatwią i przyspieszą prowadzenie procesu inwestycyjno-budowalnego o istotnym znaczeniu dla rozwoju nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych. Zawarto w nim także regulacje, które zapewnią dostęp do informacji o emisji promieniowania elektromagnetycznego w środowisku w związku z budową i modernizacją sieci mobilnych – jest to odpowiedź na wnioski Najwyższej Izby Kontroli wynikające z kontroli organów administracji publicznej dotyczącej ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym pochodzącym od urządzeń telefonii komórkowej (Raport NIK, 7 maja 2019 r.).

Przewidziano m.in.:

 • przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego dla infrastruktury telekomunikacyjnej (m.in. przez doprecyzowanie pojęć dotyczących Prawa budowlanego oraz doprecyzowanie procedury zgłaszania instalacji emitujących promieniowanie elektromagnetyczne i udziału społeczeństwa w tym procesie);
 • obniżenie kosztów budowy oraz eksploatacji nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych (m.in. przez obniżenie maksymalnych stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz obniżenie opłaty stałej za wpis służebności przesyłu do księgi wieczystej);
 • zwiększenie możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury technicznej na cele telekomunikacyjne, w tym obniżenie kosztów uzyskiwania dostępu do niej (m.in. przez wprowadzenie obowiązku zapewnienia nieodpłatnego dostępu do infrastruktury technicznej jednostek samorządu terytorialnego i państwowych lub samorządowych jednostek organizacyjnych na potrzeby umieszczania punktów dostępu bezprzewodowego o bliskim zasięgu);
 • przyspieszenie postępowań przed prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, dotyczących uzyskiwania dostępu do infrastruktury technicznej oraz dostępu do nieruchomości, w tym do budynków w celu zapewnienia infrastruktury telekomunikacyjnej (m.in. przez wprowadzenie ułatwień proceduralnych – chodzi o uzupełnienie form współpracy prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z prezesami: Urzędu Regulacji Energetyki i Urzędu Transportu Kolejowego na etapie wydawania decyzji zastępujących umowy o dostępie do infrastruktury technicznej, a także doprecyzowanie elementów wniosku o wydanie decyzji w ww. sprawach);
 • doprecyzowanie przepisów związanych z wyposażaniem budynków w instalacje telekomunikacyjne (m.in. przez sprecyzowanie, że instalacja telekomunikacyjna budynku – w którą inwestor musi wyposażyć określone kategorie budynków – ma stanowić część składową nieruchomości);

Co jeszcze?

 • ułatwienie dostępu do terenów leśnych na cele związane z umieszczaniem infrastruktury telekomunikacyjnej oraz obniżenie kosztów tego dostępu (m.in. przez sprecyzowanie warunków zapewnienia dostępu do gruntów leśnych, które muszą opracować nadleśnictwa);
 • zwiększenie możliwości lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarach, na których do tej pory występował zakaz lub znaczące ograniczenia w tym zakresie, takich jak: uzdrowiska, parki narodowe, rezerwaty przyrody (m.in. przez zniesienie zakazów i ograniczeń w lokalizowaniu infrastruktury telekomunikacyjnej o nieliniowym charakterze na terenach uzdrowiskowych oraz umożliwienie – w ściśle określonych przypadkach i po spełnieniu określonych wymogów – budowy instalacji infrastruktury telekomunikacyjnej o nieliniowym charakterze na terenach parków narodowych czy rezerwatów przyrody);
 • zwiększenie uprawnień jednostek samorządu terytorialnego dotyczących kreowania przyjaznego otoczenia do realizacji inwestycji, które będą zaspokajały zbiorowe potrzeby wspólnoty lokalnej (chodzi o wprowadzenie tzw. umowy inwestycyjnej);
 • wprowadzenie nowych narzędzi umożliwiających przyspieszenie równomiernego rozwoju nowoczesnych sieci łączności elektronicznej na obszarze kraju przez utworzenie Funduszu Szerokopasmowego (wspierającego tworzenie podaży i popytu na usługi szybkiej łączności elektronicznej, w tym związane z szerokopasmowym dostępem do internetu) oraz umożliwienie prezesowi UKE zawierania z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi tzw. umów zasięgowych, dotyczących zwiększenia jakości zasięgu usług mobilnych na obszarach trudnych geograficznie;

W zakresie monitoringu pól elektromagnetycznych

 • zwiększenie przejrzystości wykorzystywania wyników pomiarów poziomów emisji pól elektromagnetycznych w środowisku (m.in. przez umożliwienie przekazywania wyników pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w postaci elektronicznej, wprowadzenie obowiązku ich udostępniania na stronach internetowych organów do których są przekazywane; umożliwienie zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, ale mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko również w postaci elektronicznej);
 • stworzenie podstaw prawnych do budowy ogólnodostępnego Systemu Informacyjnego o Instalacjach Wytwarzających Promieniowanie Elektromagnetyczne (będą w nim zawarte informacje o poziomach emisji pól elektromagnetycznych w środowisku w związku z  lokalizacją instalacji dla sieci mobilnych).

Co ma z tym wspólnego Inspekcja Ochrony Środowiska?

W latach 2019 – 2028 na doposażenie jednostek Inspekcji Ochrony Środowiska w nowoczesne urządzenia do kontroli poziomów promieniowania elektromagnetycznego zostanie przeznaczone 5,26 mln zł z budżetu państwa. Fundusz Szerokopasmowy ma dysponować ok. 140 mln zł rocznie.

Kiedy zaczną obowiązywać?

Znowelizowane przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem pakietu regulacji, które zaczną obowiązywać w innych terminach (od 1 stycznia 2021 r. zacznie działać Fundusz Szerokopasmowy).

Na podstawie: https://www.premier.gov.pl/mobile/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-wspieraniu-rozwoju-uslug-i-sieci-0.html