karta informacyjna przedsięwzięcia

Projekt zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko​.

Na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pojawił się projekt zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko​. Wśród proponowanych zmian, do najważniejszych należą: wyłączenie z grupy przedsięwzięć wymagających uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: – stacji elektroenergetycznych; – urządzeń do przeładunku; – instalacji do naprawy sprzętu kolejowego; – instalacji do produkcji wyrobów ze szkła i uznanie jedynie instalacji do produkcji szkła, w tym włókna szklanego; – instalacji do przetwarzania produktów na bazie elastomerów; – zakładów przetwarzających alkohol etylowy, a także wytwarzających napoje alkoholowe, oraz wprowadzenie progu ilościowego (wydajność 100 hl/rok), na podstawie którego dokonywana będzie kwalifikacja gorzelni; – instalacji do produkcji kotłów, zbiorników, kadzi lub innych pojemników z blach, instalacji do produkcji betonu w ilości nie mniejszej niż 15 t na dobę, tartaków i stolarni posiadających instalacje do impregnacji drewna lub o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 10 000 m3 drewna na rok;

Szczegóły:

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r5129551261484,Projekt-rozporzadzenia-Rady-Ministrow-w-sprawie-przedsiewziec-mogacych-znaczaco-.html