You are currently viewing Przeciwdziałanie przestępczości środowiskowej – projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw

Przeciwdziałanie przestępczości środowiskowej – projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw

22 lipca 2022 r. Sejm przyjął rządowy projekt ustawy podwyższający kary za wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku. Zgodnie z przyjętymi założeniami, jeśli sprawca zostanie skazany za umyślne przestępstwo w tym zakresie, sąd będzie musiał orzec nawiązkę w wysokości od 10 tys. zł do 10 mln zł na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Proponowane zmiany są reakcją ustawodawcy na występującą w ostatnich latach tendencję wzrostu liczby przestępstw przeciwko środowisku i mają na celu przeciwdziałanie przestępczości środowiskowej.

Przeciwdziałanie przestępczości środowiskowej – czego dotyczą projektowane zmiany przepisów?

Celem projektowanej regulacji – jak czytamy w uzasadnieniu do proponowanych zmian – jest przesunięcie granic ustawowego zagrożenia za wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku. Projektodawca dąży do ochrony środowiska naturalnego przed szkodliwymi działaniami, spełniającymi znamiona przestępstw lub wykroczeń przeciwko środowisku…