przegląd ekologiczny

Przegląd ekologiczny i jego rola w ochronie środowiska

Obowiązek przeprowadzenia przeglądu ekologicznego, zgodnie z art. 237 ustawy Prawo ochrony środowiska (P.o.ś.), zostaje nałożony w drodze decyzji. Organ ochrony środowiska obowiązek taki nakłada na podmiot prowadzący instalację w przypadku stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko. Przegląd ekologiczny dotyczyć może zarówno instalacji, jak i innych obiektów lub urządzeń, których eksploatacja może negatywnie oddziaływać na środowisko.

Przegląd ekologiczny – co to jest i kiedy może być nałożony obowiązek jego przeprowadzenia?

Zgodnie z wyrokiem NSA z 17 stycznia 2023 r. (sygn. akt III OSK 1561/21), w rozumieniu art. 237 P.o.ś. wystarczającym jest stwierdzenie okoliczności, które powodują możliwość wystąpienia takiego negatywnego oddziaływania. Przy czym nie chodzi w tym przypadku o stwierdzenie takich okoliczności, które w stopniu niebudzącym wątpliwości przesądzają o zaistnieniu negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko. W przypadku bowiem stwierdzenia…