You are currently viewing Rewolucja w obszarze postępowań środowiskowych zmierzająca w stronę ich elektronizacji?

Rewolucja w obszarze postępowań środowiskowych zmierzająca w stronę ich elektronizacji?

Usprawnienie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przygotowania i realizacji inwestycji, w szczególności liniowych (drogowych, wodnych i przeciwpowodziowych) – to główny cel projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Ukazał się on 23 maja br. na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Czy zatem projektowane zmiany przepisów można potraktować jako rewolucję w obszarze postępowań środowiskowych?

Jak wskazano w uzasadnieniu, proponowane zmiany wynikają przede wszystkim z potrzeby usprawnienia procedur inwestycyjnych i zostały w większości zaproponowane w ramach prac Międzyresortowego Zespołu ds. przeglądu uwarunkowań procesów inwestycyjnych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Najważniejsze propozycje zmian w obszarze postępowań środowiskowych

Pierwsza z najistotniejszych zmian proponowanych w projekcie zakłada obowiązek przedkładania projektu prognozy oddziaływania na środowisko wraz z wnioskiem o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości prognozy. A zatem organ opracowujący projekt prognozy wymagający przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania będzie musiał przedłożyć …