You are currently viewing Sprzeczne uzgodnienia organów podczas uzyskiwania decyzji środowiskowej

Sprzeczne uzgodnienia organów podczas uzyskiwania decyzji środowiskowej

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (decyzja środowiskowa) określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Jej uzyskanie dotyczy planowanych inwestycji zaliczanych do dwóch grup: przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Co w sytuacji, gdy inwestor napotyka sprzeczne uzgodnienia organów w odniesieniu do raportu o oddziaływaniu na środowisko?

Warto przypomnieć, że szczegółowy katalog inwestycji wymagających uzyskania decyzji środowiskowej ….