Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w orzecznictwie sądowo-administracyjnym

  • Post author:
  • Reading time:13 mins read

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, (podobnie jak karta informacyjna przedsięwzięcia) jako dowód w sprawie musi spełniać nie tylko wymagania ustawowe. Jego treść powinna odpowiadać również wymogom kreowanym orzecznictwem sądowo-administracyjnym. Zgodnie z art. 66 ustawy…

Czytaj dalej Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w orzecznictwie sądowo-administracyjnym

Zasada prewencji i przezorności środowiskowej

  • Post author:
  • Reading time:4 mins read

Zasada przezorności i prewencji środowiskowej jako podstawowe narzędzie ochrony środowiska w czasie projektowania przedsięwzięć inwestycyjnych. Zasada prewencji i przezorności w procedurze ocen oddziaływania na środowisko, zakłada obowiązek podejmowania określonych działań w celu zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu…

Czytaj dalej Zasada prewencji i przezorności środowiskowej

Decyzja środowiskowa jako dokument określający środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.

  • Post author:
  • Reading time:14 mins read

Dla jakich inwestycji? Decyzja środowiskowa (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach) wymagana jest dla planowanych: 1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; 2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Celem postępowania środowiskowego jest ustalenie, czy…

Czytaj dalej Decyzja środowiskowa jako dokument określający środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.

Czy można przenieść decyzję środowiskową w części?

  • Post author:
  • Reading time:3 mins read

Częściowa cesja decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zgodnie z art. 72a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ właściwy do wydania decyzji…

Czytaj dalej Czy można przenieść decyzję środowiskową w części?