Decyzja środowiskowa jako dokument określający środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.

Dla jakich inwestycji? Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych: 1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; 2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Celem postępowania środowiskowego jest ustalenie, czy inwestycja…

Czytaj dalej Decyzja środowiskowa jako dokument określający środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.

Czy można przenieść decyzję środowiskową w części?

Częściowa cesja decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zgodnie z art. 72a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ właściwy do wydania decyzji…

Czytaj dalej Czy można przenieść decyzję środowiskową w części?

Czy wieża telefonii komórkowej wymaga decyzji środowiskowej oraz pozwolenia na budowę?

Budowa stacji bazowych telefonii komórkowych jako obiektów budowlanych niewymienionych w art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623), zwanej dalej Prawem budowlanym, wymaga…

Czytaj dalej Czy wieża telefonii komórkowej wymaga decyzji środowiskowej oraz pozwolenia na budowę?