Czy każda modernizacja oczyszczalni ścieków wymaga decyzji środowiskowej?

Stosowane często i powszechnie pojęcie „modernizacja” zostało wykreślone z – Prawa budowlanego artykułem 90 pkt 2a Ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku…

Czytaj dalej Czy każda modernizacja oczyszczalni ścieków wymaga decyzji środowiskowej?

Decyzja środowiskowa jako dokument określający środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.

Dla jakich inwestycji? Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych: 1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; 2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Celem postępowania środowiskowego jest ustalenie, czy inwestycja…

Czytaj dalej Decyzja środowiskowa jako dokument określający środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.

Czy można przenieść decyzję środowiskową w części?

Częściowa cesja decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zgodnie z art. 72a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ właściwy do wydania decyzji…

Czytaj dalej Czy można przenieść decyzję środowiskową w części?