Zasada prewencji i przezorności środowiskowej

  • Post author:
  • Reading time:4 mins read

Zasada przezorności i prewencji środowiskowej jako podstawowe narzędzie ochrony środowiska w czasie projektowania przedsięwzięć inwestycyjnych. Zasada prewencji i przezorności w procedurze ocen oddziaływania na środowisko, zakłada obowiązek podejmowania określonych działań w celu zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu…

Czytaj dalej Zasada prewencji i przezorności środowiskowej

Korytarz ekologiczny a realizacja inwestycji

  • Post author:
  • Reading time:1 mins read

Zgodnie z art. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880), korytarz ekologiczny jest obszarem umożliwiającym migrację roślin, zwierząt lub grzybów. Choć wspomniana ustawa…

Czytaj dalej Korytarz ekologiczny a realizacja inwestycji

Środowiskowa kwalifikacja przedsięwzięcia to rola organu prowadzącego postępowanie administracyjne

  • Post author:
  • Reading time:11 mins read

Jakie przedsięwzięcia? Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uzyskanie…

Czytaj dalej Środowiskowa kwalifikacja przedsięwzięcia to rola organu prowadzącego postępowanie administracyjne

Kwalifikacja stacji bazowej telefonii komórkowej (instalacji radiokomunikacyjnej) jako przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

  • Post author:
  • Reading time:10 mins read

Nieunikniony element krajobrazu Instalacja radiokomunikacyjne, do których zalicza się również stacje bazowe telefonii komórkowej stają się nieodłącznym elementem krajobrazu. Rozwój sieci 5G, związana z tym ekspansja infrastruktury oraz budowa infrastruktury operatora P4 powoduje, że w…

Czytaj dalej Kwalifikacja stacji bazowej telefonii komórkowej (instalacji radiokomunikacyjnej) jako przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko