Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w orzecznictwie sądowo-administracyjnym

Zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wynika z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa…

Czytaj dalej Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w orzecznictwie sądowo-administracyjnym

Środowiskowa kwalifikacja przedsięwzięcia to rola organu prowadzącego postępowanie administracyjne

Jakie przedsięwzięcia? Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uzyskanie…

Czytaj dalej Środowiskowa kwalifikacja przedsięwzięcia to rola organu prowadzącego postępowanie administracyjne

Kwalifikacja stacji bazowej telefonii komórkowej (instalacji radiokomunikacyjnej) jako przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

Nieunikniony element krajobrazu Instalacja radiokomunikacyjne, do których zalicza się również stacje bazowe telefonii komórkowej stają się nieodłącznym elementem krajobrazu. Rozwój sieci 5G, związana z tym ekspansja infrastruktury oraz budowa infrastruktury operatora P4 powoduje, że w…

Czytaj dalej Kwalifikacja stacji bazowej telefonii komórkowej (instalacji radiokomunikacyjnej) jako przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

Decyzja środowiskowa jako dokument określający środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.

Dla jakich inwestycji? Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych: 1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; 2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Celem postępowania środowiskowego jest ustalenie, czy inwestycja…

Czytaj dalej Decyzja środowiskowa jako dokument określający środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.