ochrona przed hałasem

Unijne zmiany dot. emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń

2 maja 2024 r. opublikowano unijne rozporządzenie, które zmieni metody pomiaru hałasu emitowanego przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 22 maja 2025 r.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2024/1208 z 16 listopada 2023 r. zmienia dyrektywę 2000/14/WE. Zmiana dotyczy metody pomiaru hałasu emitowanego przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń, w związku z postępem technicznym oraz nowymi metodami pomiarowymi przy jednoczesnym zachowaniu dopuszczalnych poziomów mocy akustycznej. Dlatego zmianie ulegnie tylko załącznik III dyrektywy 2000/14/WE, który określa podstawowe normy emisji hałasu w części A oraz procedury badania hałasu wymienionych w części B załącznika III urządzeń.

Rozporządzenie (UE) 2024/1208 zacznie obowiązywać od 22 maja 2025 r. Treść rozporządzenia jest dostępna do pobrania we wszystkich językach oficjalnych państw członkowskich ze strony.

Zmianie ulegnie także krajowe Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska. Dotychczasowy załącznik IV ww. rozporządzenia i wszystkie odniesienia do tego załącznika zostaną zmienione na bezpośrednie odwołania do nowego rozporządzenia (UE) 2024/1208.


Informacje o dyrektywie

Dyrektywa 2000/14/WE dotyczy emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń.

Dyrektywa 2000/14/WE w wersjach pierwotnie opublikowanej oraz skonsolidowanej dostępna jest w bazie aktów prawnych Unii Europejskiej Eur-Lex:

Rozporządzenie krajowe wdrażające dyrektywę 2000/14/WE oraz zmiany rozporządzenia krajowego można pobrać z bazy aktów prawnych Sejmu:

Rozporządzenie krajowe wdrażające dyrektywę 2000/14/WE powinno być czytane łącznie ustawą o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2021 r. poz. 1344), zmienioną ustawą o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 974), które można pobrać z bazy aktów prawnych Sejmu.  

Przepisy unijne wynikające z dyrektywy 2000/14/WE określają tzw. wymagania zasadnicze dla przedmiotowych urządzeń. Niemniej konkretny produkt może podlegać przepisom nawet kilku aktówe prawnych dot. bezpieczeństwa wyrobów.

W dniu 26 lipca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie 2019/1243, którego przepisy umożliwiają KE w ramach tzw.  procedury regulacyjnej z zastrzeżeniem, wydawanie w zakresie dyrektywy 2000/14/WE aktów delegowanych. Ww. przepisy opublikowano w Dzienniku Urzędowym UE (nr OJ L 198, 25.7.2019, str. 241: zob. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/1243/oj).

Źródło: strona internetowa gov.pl