ważność decyzji środowiskowej

Ważność decyzji środowiskowej

Przez pojęcie ważności decyzji środowiskowej należy rozumieć czas, w którym inwestor może wystąpić z wnioskiem o wydanie jednej z decyzji wskazanych w art. 72 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (u.o.o.ś.). Należą do nich m.in. decyzja o pozwoleniu na budowę, decyzja o warunkach zabudowy, koncesja na wydobywanie kopalin oraz decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (tzw. ZRID).

Ważność decyzji środowiskowej jest o tyle istotna, iż wraz z momentem upływu tego czasu …