You are currently viewing Zasoby wód w Polsce. Ochrona środowiska 2022 – publikacja GUS.

Zasoby wód w Polsce. Ochrona środowiska 2022 – publikacja GUS.

Polska zaliczana jest do krajów ubogich w zasoby wodne. Przeciętne zasoby wód w Polsce wynoszą
ok. 60 mld m 3 , a w porach suchych ten poziom może spaść nawet poniżej 40 mld m 3 . Największe zasoby
wód w krajach Unii Europejskiej (w wartościach bezwzględnych) posiadają Francja, Szwecja i Niemcy,
posiadające odpowiednio: 206 mld m 3 , 196 mld m 3 , 188 mld m 3 . Zasoby wód powierzchniowych w Pol-
sce cechuje duża zmienność czasowa i terytorialna, co powoduje okresowe nadmiary i deficyty wody
w rzekach. Zbiorniki retencyjne charakteryzują się małą pojemnością, która łącznie nie przekracza 6% ob-
jętości odpływu rocznego wód z obszaru kraju, co nie zapewnia dostatecznej ochrony przed okresowymi
nadmiarami lub deficytami wody. Efektem tego jest występowanie trudności w zaopatrzeniu w wodę
w niektórych rejonach kraju. W szczególności na południu Polski wodochłonny przemysł i rozwój proce-
sów demograficznych oraz specyficzne warunki geograficzne i hydrograficzne, powodują występowanie
deficytów wody. Również w południowych obszarach kraju występuje znaczna zmienność przepływu
wód w rzekach w czasie silnych opadów deszczu oraz przemieszczanie się zmasowanych ilości wód po-
wodziowych stanowiących m.in. spływy z terenów górskich.

Zasoby wód

Zasoby wód powierzchniowych w Polsce
Zasoby ujęć w Polsce

Pobór i zużycie wody

Rozkład wielkości poborów wody w poszczególnych sektorach gospodarki na przestrzeni ostatnich 20 lat
nie ulegał istotnym zmianom. Proporcje wykorzystania wody kształtowały się następująco: 68% wody dla
przemysłu, 23% dla gospodarki komunalnej, 9% do napełniania i uzupełniania stawów rybnych.
W 2021 r. łączne zapotrzebowanie na wodę dla przemysłu, rybactwa (napełnianie i uzupełnianie stawów
rybnych) oraz eksploatacji sieci wodociągowej wynosiło 9,3 tys. hm 3 . Największy udział w poborze wody
(ok. 68%), przypadał na cele produkcyjne (6 334 hm 3 , wobec 5 910 hm 3 w 2020 r.). Wzrósł pobór wody
do napełniania i uzupełniania stawów rybnych z 802 hm 3 w 2020 r. do 841 hm 3 w 2021 r. Pobór wody na
potrzeby eksploatacji sieci wodociągowej wzrósł o ok. 136 hm 3 w stosunku do 2020 r. i wyniósł 2 091 hm 3 .
Głównym źródłem zaopatrzenia gospodarki narodowej w wodę są wody powierzchniowe. Ich pobór
w 2021 r. wyniósł 7,5 km 3 i pokrył ok. 81% potrzeb. Wody powierzchniowe wykorzystywane były głównie
do celów produkcyjnych w przemyśle.
Pobór wód podziemnych wyniósł 1,7 km 3 i był wyższy od poboru w 2020 o 18 hm 3 . Jako wody o znacz-
nie lepszej jakości niż wody powierzchniowe, wykorzystywane były głównie do zaopatrzenie ludności
w wodę do picia. Na ten cel wykorzystano w 2021 r. ok. 1,5 km 3 wód podziemnych.

Pobór wody na potrzeby gospodarki i dla ludności

Wskaźnik poboru wody w przeliczeniu na jednego mieszkańca plasuje Polskę z poborem wody
244 m 3 /mieszkańca w 2021 r. w środku stawki krajów Unii Europejskiej. Największy pobór wody na miesz-
kańca odnotowano w Grecji (946 m 3 /mieszkańca), natomiast najmniejszy w Luksemburgu i na Malcie,
który wyniósł odpowiednio: 76 oraz 80 m 3 na mieszkańca.

W 2021 r. największy pobór wody odnotowano w województwie mazowieckim (2 852 hm 3 ), co stanowiło
ok. 31% całkowitego poboru wody w kraju. Najmniejszy pobór wody odnotowano w województwie lubu-
skim (89 hm 3 ), co stanowiło ok. 1% całkowitego poboru.
Na cele produkcyjne najwięcej wody pobrano w województwie mazowieckim (2 480 hm 3 ), a najmniej
w województwie lubuskim oraz podlaskim (odpowiednio: 11 hm 3 oraz 13 hm 3 ). Również w województwie
mazowieckim odnotowano największy pobór wody na cele eksploatacji sieci wodociągowej (319 hm 3 ),
natomiast najmniejszy w województwie opolskim (48 hm 3 ). Na cele napełniania i uzupełniania stawów
rybnych najwięcej wody pobrano w województwie dolnośląskim (118 hm 3 ), natomiast w województwie
pomorskim pobrano 3 hm 3 .

Głównym źródłem wody w sieci wodociągowej były wody podziemne ze względu na ich znacznie lepszą
jakość. W 2021 r. w eksploatacji sieci wodociągowej wody podziemne stanowiły 73% (1 531 hm 3 ). Ich po-
bór na potrzeby produkcyjne przemysłu stanowił jedynie ok. 3% (208 hm 3 ).
Zarządzanie zasobami wodnymi jest realizowane z uwzględnieniem podziału państwa na obszary do-
rzeczy, regiony wodne i zlewnie. Jednostkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za gospodarowanie
wodami w regionie wodnym są Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej (RZGW). W 2021 r. organy te
realizowały swe zadania w obszarze 11 wyznaczonych RZGW z siedzibami w: Białymstoku, Bydgoszczy,
Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.
W 2021 r. najwięcej pobrano wody ze zlewni wchodzących w skład RZGW Warszawa (2 684 hm 3 ), najmniej
ze zlewni wchodzącej w skład RZGW Bydgoszcz (154 hm 3 ).

Opracowano na podstawie: Ochrona środowiska 2022. Publikacja GUS